LÖG FÉLAGSINS

Lög félagsins.

1 gr.

Félagið heitir Félag húseigenda á Spáni. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

2. gr.

Tilgangur félagsins er að vinna að sameiginlegum hagsmuna- og áhugamálum húseigenda á Spáni, efla samheldni þeirra, stuðla að sem hagstæðustu ferðum milli Íslands og Spánar og koma fram fyrir hönd félagsmanna í samningum.

3. gr.

Reikningsár félagsins er almanaksárið

4. gr.

Félagsmenn geta þeir orðið sem eiga eða hyggjast eignast húsnæði á Spáni. Stjórnin skal halda skrá yfir félaga.

5. gr

a) Stjórn félagsins skipa fimm aðalmenn og tveir til vara. Formaður skal kosinn beinni kosningu til eins árs. Kjósa skal fjóra aðalmenn til setu í tvö ár og tvo til vara til eins árs. En að öðru leyti skiptir stjórnin með sér verkum. Framboð til stjónarkjörs þarf að berast stjórninn eigi síðar en 7 dögum fyrir aðalfund.

b) Stjórn stýrir málefnum félagsins á milli aðalfunda og ræður að félagi starfskrafta eins og nauðsynlegt þykir og fjárhagsleg geta leyfir.

c) Stjórn félagsins er heimilt að setja reglur og ákveða sérstakt gjald í tengslum við inngöngu nýrra félaga eða endurinngöngu fyrrverandi félaga. Stjórn félagsins hefur einnig heimild til að innleiða gjald fyrir aukna aðild félagasamtaka.

6. gr

a) Aðalfundur félagsins skal haldinn í febrúarmánuði ár hvert og skal boða til hans með minnst tíu daga fyrirvara. Á aðalfundi skulu mál tekinn fyrir og rædd í eftirfarandi röð.

 1. Kosning fundarstjóra og fundarritara
 2. Skýrsla stjórnar
 3. Lagðir fram endurskoðaðir ársreikningar félagsins
 4. Umræður um skýrslu stjórnar og ársreikninga
 5. Kosning formanns
 6. Kosning fjögurra manna í aðalstjórn
 7. Kosning tveggja manna í varastjórn
 8. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga
 9. Tekin ákvörðun um árgjald í félaginu
 10. Lagabreytingar
 11. Önnur mál

b) Aðalfundur er lögmætur sé löglega til hans boðað og hann sækja 10% félagsmanna eða umboðsmenn þeirra. Atkvæðis- og kosningarrétt á aðalfundi hefur sá sem hefur gilt félagsskírteini og skuldar ekki árgjöld í félaginu. Í tilvikum þar sem félagasamtök eða nokkrir einstaklingar eiga saman húseign á Spáni og greitt er eitt árgjald, þá gildir eitt atkvæði fyrir hópinn. Einfaldur meirihluti ræður úrslitum mála annarra en lagabreytinga.

c) Mæti aðili sem ekki er í félaginu til aðalfundar í umboði félagsmanns, í þeim tilgangi að fara með atkvæðisrétt hans, skal aðilinn hafa skriflegt undirritað umboð félagsmannsins, vottað af tveimur fullgildum vottum. Hann skal framvísa umboðinu við fundarstjóra áður en atkvæðagreiðsla fer fram.

7. gr.

Lagabreytingar fara aðeins fram á aðalfundi og skulu tillögur berast stjórn 7 dögum fyrir aðalfund.

Lagabreytingar þurfa 2/3 hluta greiddra atkvæða til að öðlast gildi.

8. gr.

Aukafund skal boða svo oft sem þurfa þykir. Um boðun, lögmæti og atkvæðisrétt gilda sömu reglur og um aðalfund.

9. gr.

Berist stjórn félagsins skrifleg tillaga frá minnst 10% félagsmanna um að félaginu verði slitið ber stjórninni að boða til sérstaks fundar um tillöguna innan tveggja mánaða frá móttöku tillögunnar. Skal boðað til slíks fundar með sama hætti og til aðalfundar félagsins og skal tillagan fylgja fundarboði. Um lögmæti fundarins og ályktunarbærni fer sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 5. gr. félagslaga.

Á fundinum skal slík tillaga sæta meðferð eins og tillaga um lagabreytingu í félaginu, sbr. 6. gr. félagslaga. Til samþykktar á slíkri tillögu þarf 2/3 hluta greiddra atkvæða. Sé slík félagsslitatillaga samþykkt skal fara með skiptin að hætti laga nr. 20/1991, um skipti á dánarbúum o.fl., eftir því sem við á, einkum XV. kafla laganna. Félagsfundur sem samþykkir með lögmætum hætti að félaginu skuli slitið skal jafnframt ákveða hvernig þeim eignum félagsins skuli ráðstafað, sem eftir kunna að standa þegar gerðar hafa verið upp allar skuldir félagsins og kostnaður við skiptin.

Samþykkt á aðalfundi félagsins þann: 24/2 2001

Lagabreyting samþykkt á aðalfundi 4. febrúar 2006 GBÁ

Lagabreytingar samþykktar á aðalfundi 6. febrúar 2010 SÞR

Lagabreytingar samþykktar á aðalfundi 4. febrúar 2012 RÖP

Lagabreytingar samþykktar á aðalfundi 8. febrúar 2014 SÞR